Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy sdružení

Název : Myslivecké sdružení Javořina
Sídlo :   Růžďka, PSČ  756 25
IČ:       65888201

Čl. 1 - Základní ustanovení
1.  Myslivecké sdružení (dále jen „sdružení“) je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/l990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které sdružuje své členy ke společnému provádění myslivosti v honitbě.

2. Jménem sdružení jedná jeho statutární orgán, t. j. předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Písemnosti, jimiž sdružení přijímá závazky nebo  práva podepisují vždy tito 2  členové sdružení.  

Čl. 2 - Členství

1.  Členem sdružení    (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku.     

2. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze sdružení (dále jen „členská schůze“) a splněním dalších podmínek, které stanoví provozní řád sdružení.

3. Členství zaniká
    a) úmrtím člena,
    b) vystoupením  na základě písemného oznámení předsedovi sdružení,
    c)  vyloučením.

Čl. 3 - Poslání a činnost  sdružení
1.  Hlavním poslání sdružení je společné provádění myslivosti v honitbě, které se řídí příslušnými  právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů a podmínkami smlouvy o nájmu honitby.

2. Další činnost sdružení spočívá zejména v :
    a) zajišťování a zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),
    b) propagaci myslivosti a ochraně přírody,
    c) chovu, vypouštění, ochraně a péči o zvěř,
    d) zajišťování  odborné úrovně členů,

3. Další podrobnosti o činnosti sdružení a provozu myslivosti upravuje provozní řád sdružení.

4. Při své činnosti sdružení spolupracuje  s fyzickými a právnickými osobami na úseku myslivosti, zemědělství, lesnictví, ochrany přírody apod.

5. K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení určitého cíle může sdružení s dalšími mysliveckými subjekty vytvářet myslivecké svazy nebo se podílet na jejich činnosti.

6. Sdružení vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a provozním řádem.

Čl. 4 - Zásady hospodaření
Prostředky sdružení tvoří především:
a) vstupní příspěvky členů,
b) členské příspěvky,
c) výnosy z mysliveckého hospodaření,
d) dary, granty a dotace,
e) hmotný a nehmotný majetek.

Čl. 5. - Práva a povinnosti členů
1. Člen má tato základní práva :
a) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
b) volit a být volen do výboru sdružení (dále jen „výbor“) nebo revizní komise sdružení (dále jen revizní komise")  sdružení,
c) účastnit se provádění myslivosti v honitbě, jejímž je sdružení uživatelem,
d) podávat  návrhy a stížnosti,
e) využívat výsledky z mysliveckého hospodaření dle provozního řádu sdružení,

2.Člen má tyto základní povinnosti:

a) uhradit stanovený vstupní příspěvek,
b) uhradit včas stanovené členské příspěvky,
c) účastnit se jednání členské schůze,
d) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu,
e) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,
f) ručit za závazek sdružení k náhradě škody dle § 52 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Čl. 6 - Porušení členských povinností

1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající ze stanov a provozního řádu může výbor uložit některé z těchto opatření:

a) výtku,
b) dočasné omezení lovu zvěře, nejdéle však na dobu 1 roku,
c) dočasné omezení ve využití výsledků z mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu 1 roku.

Za totéž porušení členské povinnosti lze uložit jen jedno z uvedených opatření.

2. Člen, jemuž bylo uloženo některé z opatření uvedené v odstavci 1, se může proti němu odvolat členské schůzi do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno. Odvolání nemá odkladný účinek, výbor však může své rozhodnutí změnit nebo zrušit.

3. Člena, který hrubě nebo opětovně porušil do jednoho roku po uložení opatření podle odstavce 1 členskou povinnost, nebo který porušil právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody apod., může členská schůze na návrh výboru vyloučit ze sdružení. Vyloučení je přezkoumatelné soudem podle § 15  zákona o sdružování občanů.

4. Řízení o uložení opatření podle odstavce 1 nebo o vyloučení podle odstavce 3 nelze zahájit, jestliže uplynula doba jednoho roku ode dne, kdy k porušení členské povinnosti nebo právních předpisů došlo.

5. Uložením opatření  nebo vyloučením není  dotčeno uplatnění nároku na  náhradu  škody, kterou člen v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů sdružení způsobil.

Čl. 7 - Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji shromáždění všech členů. Koná se zpravidla 4x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) alespoň týden před datem konání. V pozvánce musí být uveden program.

2. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, požádá-li o to nejméně l/3  členů  nebo revizní komise. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není- li takto svolána, musí ji svolat revizní komise.

3. Členské schůzi  přísluší rozhodovat zejména:
   a) o přijetí a vyloučení člena,
   b) o výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jejich úhrad,
   c) o přijetí stanov a  jejich změn,
   d) o přijetí provozního řádu a jeho změn,
   e) o členství v některém mysliveckém svazu nebo o účasti na jeho činnosti,
   f) o smlouvě o nájmu honitby,
   g) volbou o ustanovení a odvolání předsedy, místopředsedy a členů výboru,
   h) volbou o ustanovení a odvolání členů revizní komise,
   i)  volbou o ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže,
   j)  schválením o vydávání  povolenek k lovu a rozdělovníku odstřelu spárkaté zvěře,
   k) schválením o  hospodaření sdružení,
   l)  schválením  o mysliveckém výkaznictví,
   m) schválením o zprávě o činnosti sdružení a záměru činnosti pro další období,
   n) o zániku či sloučení sdružení,
   o) o způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku sdružení, včetně jmenování likvidátora.

     Členská schůze  si může vyhradit  rozhodování i o dalších záležitostech sdružení.

4. Členská schůze je usnášení se schopná, je- li přítomna alespoň polovina členů. K přijetí rozhodnutí uvedených v odstavci 3 písm. a),b),c),d),e),g),h),i),n) je třeba souhlasu poloviny všech členů. V ostatních případech je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

5. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

6. O jednání a usnesení členské schůze se v knize zápisů pořizuje zápis, který podepisují 2 členové výboru

Čl. 8. - Výbor
1. Výbor tvoří předseda, místopředseda, myslivecký hospodář a další členové. 2. Výbor je výkonným orgánem sdružení a spravuje jeho záležitosti mezi  členskými schůzemi.

2. Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi.

3. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášení se schopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru.

4. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen výboru.

5. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

Čl. 9. - Revizní komise
l.  Revizní komise  je kontrolním orgánem sdružení. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.

2. Revizní komise je zpravidla tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani myslivecká stráž a osoby jim blízké /vymezení dle trestního zákona/.

3. Předseda revizní komise je volen na její ustavující schůzi.

4. Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a provozního řádu)  sdružení a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů.

5. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním.

6. Revizní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení
    Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 16.5.2003